Tag Archives: ระบบกลไก

โลกคือข่ายใยของความสัมพันธ์ต่าง ๆ

บันทึกการเรียนรู้วันแรกของการอบรมคิดกระบวนระบบ เราเรียนการคิดกระบวนระบบมากว่าสิบครั้ง ได้ยินเรื่องระบบปิด ระบบเปิด ระบบกลไก ระบบที่มีชีวิต และหลักคิดสำคัญของคิดกระบวนระบบมานับครั้งไม่ถ้วน ซ้ำยังได้เขียนหนังสือที่มีบทว่าด้วยการคิดกระบวนระบบ แต่วันนี้ การได้ฟังเรื่องเดิมซ้ำอีกกลับทำให้เกิดความรู้สึกใหม่ที่อุทานกับตัวเองในใจว่า “อ้อ อย่างนี้เอง” ไม่มีครั้งไหนในการเรียนจะซึ้งกับคำว่า “ปฏิสัมพันธ์” (connection) เท่าครั้งนี้ “โลกคือข่ายใยของความสัมพันธ์ต่าง ๆ” เราสรุปกับตัวเอง แล้วก็คิดถึงหนังสือ The Web of Life และ The Hidden Connections ของนักฟิสิกส์ ฟริตจ๊อป คาปร้า   “ปฏิสัมพันธ์เป็นหัวใจของระบบ” อาจารย์ชัยวัฒน์พูดเน้น “หัวใจของระบบ คือ ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง เมื่อส่วนต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment