Tag Archives: ภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่

ภาวะผู้นำที่สาน “ความเป็นเรา”

เขียนและภาพโดย ครูปิ่นโต เกรียงไกร วิหาร โรงเรียนต้นกล้าระยอง (ข้อเขียนตอนที่ 1 เรื่องการนำความรู้จากการอบรมไปทดลองในพื้นที่ชีวิตและการงาน) จากการเข้าร่วมอบรม “ภาวะองค์กรผู้นำสมัยใหม่ (Leaders by Heart) ทั้ง 3 ครั้ง  ผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเอง เช่น ด้านการเรียนรู้จะมีความละเอียดลึกซึ้ง มองเห็นภาพการเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่จะผลกระทบถึงกันในเชิงระบบมากขึ้น ก่อนหน้านี้ผมก็แค่ตั้งใจทำงานในส่วนของตัวเองให้สุดความสามารถ เรียนรู้ข่าวสารเฉพาะในแวดวงของอาชีพครู การศึกษา และพัฒนาตนเองเฉพาะที่ผมสนใจให้ลึกซึ้ง  ผมไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องน้ำมัน ขึ้น-ลง ไม่ได้สนใจการเมือง   หรือเรื่องอื่นๆ เพราะคิดว่าบางเรื่องรู้ไปก็เปลือง แต่พอมาคิดแบบเชิงระบบตามที่อบรมมา  ก็จะมองเห็นกลไกเล็กๆ ในภาพใหญ่ว่าจริงๆ แล้ว ทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับผมทั้งระบบ จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง การนำความรู้จากการอบรมเข้ามาใช้ในการทำงานภายในองค์กรของเรา ไม่ใช่เรื่องง่าย  จากคำถามของเพื่อนผู้เข้าร่วมอบรมที่ถามในวงใหญ่ตอน Check out วันกลับ ว่า … Continue reading

Posted in บันทึกการเรียนรู้ และการนำไปใช้ | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

คุณค่าชีวิตอยู่ที่ใจเห็น  

  บันทึกของ Bare-heart journalist  กรรณจริยา สุขรุ่ง ในวัย 20 ปี จักรพันธ์ พรหมฉลวย เมินมูลค่าที่ดินหลักล้านที่เขาอาจจะได้รับ เพื่อแสวงหาคุณค่าความหมายของแผ่นดินและชีวิต แม้จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรมาก่อน แต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะแปลงที่ดิน 6 ไร่ของบรรพบุรุษ ให้มีคุณค่าสูงสุดเท่าที่เขาจะทำได้ “ถ้าเรามองพื้นที่ที่มูลค่าการขาย จิตใจของเราก็จะโลภ อยากได้เงิน แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของผืนดิน เราก็จะสามารถแปลงมันให้มีคุณค่า ด้วยกิจกรรมที่เราใส่ลงไปในพื้นที่” จักรพันธ์ พรหมฉลวย หรือ เจรจา กล่าว เจรจาเริ่มลงหน่อความฝันของเขาตั้งแต่ยังเรียนชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เขาแปรที่ดินจำนวน 2 ไร่ (จาก 6 ไร่ 2 … Continue reading

Posted in เยี่ยนเยียนเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Coaching # 2 หนทางฝึกตนสู่ความเป็นโค้ช

เขียน :กรรณจริยา สุขรุ่ง  / ภาพ : ปิยนาถ ประยูร หลักสูตรการอบรม Coaching and Mentoring ไม่ได้สอนเราให้เป็นโค้ชมืออาชีพหรือเป็นอาชีพ แต่เราเรียนการเป็นโค้ชเพื่อทำให้มันเป็นวิถีชีวิตของเรา ที่บำรุงความเจริญงอกงามในตัวเราและผู้อื่นอยู่เสมอ เราไม่ได้เรียนทฤษฎี เทคนิต วิธีการ หรือเครื่องมืออะไรที่ยุ่งยาก ซับซ้อนแต่อย่างใด แต่เรียนเรื่องเรื่องพื้นฐาน ซึ่งหากเข้าใจและทำได้อย่างลึกซึ้งแล้ว ก็จะพาเราเข้าสู่หนทางของการเป็นโค้ชตามความหมายข้างต้น สมรรถนะในการมีประสบการณ์ คือ กุญแจดอกสำคัญ เราพูดกันบ่อยๆ ว่า “เราเรียนรู้จากประสบการณ์” จริงหรือ? ที่คนที่ได้รับประสบการณ์บางอย่าง แล้วเติบโต เรียนรู้ ฉลาดขึ้น? — เราเคยเจอกับเรื่องราวซ้ำๆ วนเวียนในชีวิต ที่ก้าวไม่พ้นหรือไม่ ปัญหาในสังคมที่ยังวนเวียนอยู่นับเป็นสิบๆ ปี บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับ … Continue reading

Posted in กิจกรรมเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Coaching # 1 “โค้ชชิ่ง” ทำไม? 

Coaching (โค้ชชิ่ง) เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจ และยังขยายมายังแวดวงคนทำงานเพื่อสังคมด้วย การโค้ชทางธุรกิจอาจหวังผลที่ประสิทธิภาพของทีมและปัจเจกบุคคลสู่ประสิทธิผลและกำไรสูงสุดขององค์กร แล้วการโค้ชทางสังคมเล่า ทำเพื่ออะไร และทำไม  “กระบวนการสำคัญในโลกสมัยใหม่ ไม่ใช่เพียงภาวะผู้นำ (Leadership) แต่ต้องขยับขึ้นไปสู่ภาวะการเป็น Stewardship ด้วย คือ ภาวะแห่งผู้พิทักษ์ ผู้คุ้มครอง ผู้อภิบาล ที่ต้องช่วยให้คนอื่นเจริญงอกงามด้วย ซึ่งนั่นก็คือ การโค้ชและการฟูมฟักความเจริญงอกงามในมนุษย์ — องค์กรไหน ชุมชนใด ผู้คนเจริญงอกงาม ก็จะเป็นองค์กรและชุมชนที่ดี” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กล่าวถึงความหมายของเวทีการเป็นโค้ชและกัลยาณมิตร (Coaching and Mentoring) ทีผ่านมา อาจารย์ชัยวัฒน์ยังกล่าวต่อไปด้วยว่า การเป็นโค้ชทางสังคมเป็นเรื่องท้าทายมาก เพราะเรื่องราวทางสังคมมีความซับซ้อนและผันแปรสูง เราอยู่ในยุค Disruptive World ที่เรื่องราวผันแปรปะทุขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิด … Continue reading

Posted in กิจกรรมเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ทำการบ้าน เพื่อใคร

จากการทำการอบรมมายาวนานและเฝ้าสังเกตการเรียนรู้ของผู้คนในการอบรมอื่นๆ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ พบว่า สิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการเรียนรู้ คือ การหล่อเลี้ยงพลังการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลได้จริงในภาคปฏิบัติ — ดังนั้น โครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ จึงออกแบบให้มีระบบการติดตามสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้เข้าอบรม โดยทีมที่มีชื่อเล่นว่า “พี่เลี้ยง” อันที่จริง ความเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้หมายความว่า เราเก่งหรือรู้เรื่องงานการของผู้เข้าอบรม แต่พี่เลี้ยงมีหน้าที่สร้างบรรยากาศ ชวนสนทนา ตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากตัวเอง จากงานที่ตัวเองทำ จากปฏิสัมพันธ์ในทีมงาน หนึ่งในงานที่พี่เลี้ยงทำ คือ การตั้งคำถามชวนใคร่ครวญ และถอดบทเรียน ท้ายเวทีการอบรมแต่ละครั้ง ทีมพี่เลี้ยงจะมีแบบสอบถามให้ผู้เข้าอบรมประเมินผลการเรียนรู้ และถอดความรู้ด้วยตัวเอง คำถามในการประเมินตนเอง 2 คำถาม มุ่งเน้น ให้ผู้เข้าอบรมทบทวนและเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่เรียนว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตและงานของตนอย่างไร เห็นโอกาสในการนำเอาความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ในงานอย่างไรบ้าง ให้ผู้เข้าอบรมสังเกตตัวเองว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ตนเองสังเกตเห็นในตัวเอง ในระหว่างการอบรมหรือไม่ เห็นการเปลี่ยนแปลงในความคิด พฤติกรรมของทีมงาน และเพื่อนร่วมเรียนรู้อย่างไร คำถาม … Continue reading

Posted in งานพี่เลี้ยง | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

คุยกันเรื่องชีวิตฯ (ตอน 2)

“คุยกันเรื่องชีวิตให้มากกว่าเรื่องงาน” ตอน 2 ใกล้เขามาอีกนิด ศิษย์กับครู   บรรยากาศการสนทนามีผลอย่างมากต่อผู้ร่วมสนทนา หรืออาจเรียกได้ว่า มีผลต่อความเป็นมนุษย์ของกันและกัน การสนทนาในห้องประชุม ที่มีไมโครโฟน หน้าจอคอมพิวเตอร์ กับ การสนทนาที่ผู้คนล้อมวงกัน ไม่มีอะไรคั่นระหว่างมนุษย์ อาจจะมีข้าวปลาอาหาร เสียงดนตรี สายลมธรรมชาติ คนในวงสนทนาจะรู้สึกต่อกันอย่างไร — สัมผัสประสบการณ์การเยี่ยมเยียนทีมจากโรงพยาบาลสร้างสุข จากคุณ สุภาพ สิริบรรสพ (พี่หน่อง) หนึ่งในพี่เลี้ยงโครงการฯ ที่ดูแลพื้นที่ทีมจากโรงพยาบาลสร้างสุข ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน, ทีมโรงพยาบาลหล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ และทีมโรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก คุณสุภาพ เล่าว่า เริ่มต้นการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนที่ทีมโรงพยาบาลปางมะผ้า เพราะดูตามความต้องการของพื้นที่ ได้รับรู้ถึงความทุกข์ของทีมปางมะผ้าที่ต้องรับมือกับสถานการณ์หลายอย่าง … Continue reading

Posted in เยี่ยนเยียนเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

คุยกันเรื่องชีวิตให้มากกว่าเรื่องงาน (ตอน 1)

 “การไปเยี่ยมของอาจารย์และทีมครั้งนี้ ไม่ใช่ลงไปติดตามงาน แต่อยากให้ทุกคนเห็นชีวิตเป็นตัวตั้ง ไม่เห็นงานเพียงอย่างเดียว หัวใจของความสำเร็จของมนุษย์คือการจัดการชีวิต เมื่อคุณจัดการชีวิตได้ดี งานของคุณก็จะดีตาม เพราะฉะนั้นเวลาเราไปคุย เอาเรื่องชีวิตมาคุยก่อน ให้เห็นความเป็นมนุษย์  แล้วเขาจะทะลุได้เอง แล้วเรื่องงานก็จะตามมาเอง” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์  หนึ่งในกระบวนการสำคัญของการเรียนรู้ คือ การฟูมฟักดูแลผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่  (Leaders by Heart) อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงในการเช้ารับการอบรม 3 คืน 4 วัน แต่ทีมงานโครงการและวิทยากร สื่อสารเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบการสื่อสาร social media และที่สำคัญ คือ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ ในการเยี่ยมเยียนผู้เข้าอบรมนี้เอง ทีมงานได้พบข้อเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งในมิติชีวิตและการงาน ปิยนาถ ประยูร หนึ่งในทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนการเรียนรู้ได้บันทึกเล่าการเดินทางไปเยี่ยมเยียนทีมองค์กร/โครงการต่างๆ ในภาคใต้ เปิดวงสนทนา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รดน้ำ “เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข” ในใจคน

“ เมื่อเธอตกหลุมรักครั้งแรก  และรู้สึกชื่นชอบใครคนหนึ่งมาก ๆ นั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริง ความรักที่แท้จริงหมายถึง  ความรัก ความเมตตา และความกรุณา  เป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆ …การทำให้คนๆ หนึ่งมีความสุขเท่ากับเธอได้เรียนรู้ที่จะแสดงความรักของเธอที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย” (จากหนังสือ หน้า 64) ปิยนาถ ประยูร จากจุลสารกล้าฝัน  คอลัมน์บนชั้นหนังสือ เขียนเมื่อปี 2544 ฉันแอบอ่านหนังสือเล่มนี้ในห้องประชุม  ขณะที่ผู้อภิปรายกำลังพูดถึงสิทธิชุมชน  ซึ่งเป็นสิทธิในการตัดสินใจจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบนผืนแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่  สิทธิในการปกปักรักษาต้นไม้ทุกต้น  สายน้ำทุกสายและผู้คนทุกคนในชุมชนของเขา  ไม่ใช่ว่าเรื่องที่ได้ฟังจะน่าเบื่อ  แต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องการละเมิดสิทธิของชุมชนเหล่านี้  ฉันจึงหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน  “เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข”   เขียนโดยท่าน  ติช นัท ฮันห์  แปลโดย ธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์  เป็นหนึ่งในชุดหนังสือสื่อความคิดของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง  เป็นหนังสือเล่มเล็ก  ที่ทำให้เรามองสิ่งต่างๆ  … Continue reading

Posted in ล้อมวงอ่าน, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

การเดินทางของความเข้าใจ

หลายครั้งในการอบรม เราอาจรู้สึกว่า เข้าใจความรู้ด้วยสมองหรือการคิด บ้างก็อาจจะไม่เข้าใจในสาระหรือทักษะที่ฝึกฝน แต่เมื่อใช้ชีวิตและทำงาน เราจะเจอเรื่องราวที่ทำให้เราประจักษ์และเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้มามากขึ้น อย่างเช่นเรื่องราวการบันทึกการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานของครูปิ่นโต เกรียงไกร วิหาร จากโรงเรียนต้นกล้า จ. ระยอง ตามความดังต่อไปนี้ หลังจากที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1 ภาวะผู้นำเรียนรู้รวมหมู่ และ หลักสูตรที่ 2 การคิดกระบวนระบบ คุณเกรียงไกร  วิหาร จากทีมโรงเรียนต้นกล้าระยอง ได้ทบทวนและบอกเล่าการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชนครูและเด็กๆ ที่โรงเรียน โดยขอยกตัวอย่าง 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร จากอ่านหนังสือ อบรมสัมมนา ศึกษาเรียนรู้จากการสนทนาและอินเตอร์เน็ต โดยมีการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้รวมเรื่องเดียวกัน และ  การเรียนรู้ตามความสนใจแล้วนำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในองค์ … Continue reading

Posted in บันทึกการเรียนรู้ และการนำไปใช้ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

อาชีพ หรือ พันธกิจแห่งชีวิต

บางคนบอกว่า “เขาพิชิตภูเขาได้” ในขณะที่อีกคนอาจบอกว่า “ภูเขาร้องเรียกให้เขาขึ้นไปหา” คนทั้งสองต่างขึ้นไปอยู่ที่ยอดเขา แต่วิธีที่เขามองตนเองและสิ่งที่เขาทำนั้นต่างกัน (mindset ต่างกัน) แม่ชีเทเรซาเคยกล่าวว่า สิ่งต่างๆ ที่ตัวท่านทำนั้น เป็นเพราะตัวท่านเป็นดินสอให้พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า ให้พระผู้เป็นเจ้าเขียนพระประสงค์ผ่านตัวท่านไป หรือนักบุญฟรานซิส แห่งอัสสิซี กล่าวว่า ท่านเป็นเครื่องมือของสันติภาพ หรือ พระอาจารย์พุทธทาสน้อมยอมตนเป็นทาสของพระพุทธเจ้า เป็นต้น เราจะเลือกมองตัวเองว่าอย่างไร? “ขอให้เรามองว่า พวกเราเป็นผู้ถูกเลือกให้มาอยู่ในยุคที่ปั่นป่วนนี้ ถูกเลือกให้ทำงานที่เราทำเพื่อดูแลเพื่อนร่วมโลก” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กล่าว สาระในเรื่องนี้ทำให้เรานึกถึงบทความที่อาจารย์เคยส่งให้อ่าน เหตุที่ภาวะการนำของอเมริกาล้มเหลว (Why America’s Leadership Fails) จากเดอะ นิวยอร์ค ไทมส์ (The New York Times) เขียนโดยคอลัมนิสต์นักการศึกษาชื่อดัง … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment