Tag Archives: ฟังลึกซึ้ง

เมื่อตัวเราเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน

เมื่อเรามีสติ ใส่ใจสัมพันธ์กับผู้คนตรงหน้า การสนทนาก็ดีขึ้นและส่งผลกับประสิทธิภาพของงาน นี่คือสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งจากบันทึกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณกฤดาญชลี เพ็ญภาค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีมงาน สปสช. ( 5 คน) มีข้อสรุปว่าจะใช้วิธีการ สนทนาโดยเลือกเป้าหมายการสนทนาให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับงาน โครงการ แผนงาน องค์กรของเรา (เห็น big picture) ซึ่งแต่ละคนจะมีเวทีประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ปี 2560- 2564 ขององค์กรแบบไต่ระดับ พวกเราในทีมจะได้ทำในระดับของสำนักที่แต่ละท่านสังกัดอยู่ โดยเลือกใช้รูปแบบวิธีที่ 1 (สนทนาให้มีแรงปรารถนา) และเลือกใช้วิธีที่ 4 (สนทนานำไปสู่การตั้งคำถามและใคร่ครวญให้ลึกซึ้ง) มาปรับใช้เป็นกระบวนการการทำงานร่วมกัน อนึ่ง ในช่วงการปฏิบัติงานแต่ละวัน แต่ละเดือน ข้าพเจ้าจะมีวงสนทนาระหว่างทีมงานในสำนักอยู่เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถนำหลักการ วิธีการที่ได้เรียนรู้การสนทนา นำไปปรับใช้ได้ทุกวัน … Continue reading

Posted in บันทึกการเรียนรู้ และการนำไปใช้ | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment