Tag Archives: บูรณาการ

เปิด แผนที่เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ (2)

    ตัวอย่าง เนื้อหาบางบทในหนังสือเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ (คัดลอกมาจากบทที่ 1) เราจะเรียนรู้สิ่งใด เราต้องแง้มใจ เปิดให้สิ่งใหม่เข้ามาในประตูใจของเราได้บ้าง เราจึงเริ่มบทแรกของหนังสือเล่มนี้ ด้วยการชวนให้ทุกท่าน “เปิด” ทั้งเปิดจิต เปิดใจ และเปิดเจตจำนงชีวิต   การเปิดเกี่ยวข้องกับการบูรณาการอย่างมาก เรามักกล่าวถึง “บูรณาการ” ในความหมายว่า “หลอมรวม” การหลอมรวมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา “เปิด” ให้สิ่งต่าง ๆ ไหลเข้าหากัน และคนแรกที่เราต้องเริ่มเปิดเข้าหา คือ ตัวของเราเอง การบูรณาการเป็นกระบวนการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน และภายนอก เราคือผู้บูรณาการสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น งานแรกที่ต้องทำ คือ บูรณาการตนเอง เปิดเข้าสู่โลกภายใน ทำความรู้จักตนเอง ค้นหาความหมายของชีวิตและการงาน — เรามีชีวิตเพื่ออะไร … Continue reading

Posted in ล้อมวงอ่าน, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : หนังสือเพื่อความเจริญงอกงามในชีวิตและสังคม (1)

บูรณาการจึงไม่ใช่โครงการ ยุทธศาสตร์ นโยบาย หากแต่เป็นกระบวนการของชีวิต กระบวนการแห่งความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง หัวใจของงานเชิงบูรณาการจึงอยู่ที่ความสามารถในการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างเรากับสรรพสิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว คนในองค์กร ชุมชน สังคม และคนกับสิ่งแวดล้อม   “…หนังสือเล่มนี้…ประมวลทั้งแนวคิดและเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานไว้อย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นคู่มือการทำงาน คู่มือในการฝึกฝนตนเอง และเป็นอีกหนทางหนึ่งในการที่จะนำผู้คนให้ค้นหาความหมายและแก่นแท้ของชีวิต โดยไม่ต้องเรียกว่าศาสนา แต่สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนาได้โดยไม่ต้องติดอยู่กับรูปแบบหรือพิธีกรรม…”  นายแพทย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล แห่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม เขียนโดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ สุภาพ สิริบรรสพ และกรรณจริยา สุขรุ่ง เมื่อเห็นหนังสือเล่มนี้ หลายคนอาจมีคำถามว่า บูรณาการ เกี่ยวข้องอะไรกับเมล็ดพันธุ์ ทำไมคณะผู้เขียนจึงนำ 3 คำ … Continue reading

Posted in ล้อมวงอ่าน | Tagged , , , , , , | Leave a comment