Coaching # 1 “โค้ชชิ่ง” ทำไม? 

pic-1Coaching (โค้ชชิ่ง) เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจ และยังขยายมายังแวดวงคนทำงานเพื่อสังคมด้วย การโค้ชทางธุรกิจอาจหวังผลที่ประสิทธิภาพของทีมและปัจเจกบุคคลสู่ประสิทธิผลและกำไรสูงสุดขององค์กร แล้วการโค้ชทางสังคมเล่า ทำเพื่ออะไร และทำไม

 “กระบวนการสำคัญในโลกสมัยใหม่ ไม่ใช่เพียงภาวะผู้นำ (Leadership) แต่ต้องขยับขึ้นไปสู่ภาวะการเป็น Stewardship ด้วย คือ ภาวะแห่งผู้พิทักษ์ ผู้คุ้มครอง ผู้อภิบาล ที่ต้องช่วยให้คนอื่นเจริญงอกงามด้วย ซึ่งนั่นก็คือ การโค้ชและการฟูมฟักความเจริญงอกงามในมนุษย์ — องค์กรไหน ชุมชนใด ผู้คนเจริญงอกงาม ก็จะเป็นองค์กรและชุมชนที่ดี” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กล่าวถึงความหมายของเวทีการเป็นโค้ชและกัลยาณมิตร (Coaching and Mentoring) ทีผ่านมา

อาจารย์ชัยวัฒน์ยังกล่าวต่อไปด้วยว่า การเป็นโค้ชทางสังคมเป็นเรื่องท้าทายมาก เพราะเรื่องราวทางสังคมมีความซับซ้อนและผันแปรสูง เราอยู่ในยุค Disruptive World ที่เรื่องราวผันแปรปะทุขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิด อาทิ ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม อีกทั้ง Smart technology จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การโค้ชในภาคสังคมจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรับมือกับสถานการณ์และปัญหาที่เป็นอยู่ และที่จ่อจะเข้ามาเรื่อยๆ อย่างคาดเดาได้ยาก — เราต้องการพลังความสามารถของผู้คนจำนวนมาก Collective Leaders หรือ ผู้นำรวมหมู่ คือ ทุกคนเป็นผู้นำด้วยกัน ในจังหวะ ที่ทางและความถนัดของตน แต่ร่วมมือกัน เพื่อนำความสร้างสรรค์ให้กับสังคม ไม่เพียงภาวะแห่งการเป็นผู้นำรวมหมู่ แต่ผู้นำรวมหมู่นี้ยังต้องเรียนรู้การโค้ชกันและกัน เพื่อให้ทุกคนเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยกัน

“การโค้ช” ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นกระบวนการตามวิถีธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ที่ต้องเกื้อกูลกันและกันให้เราทุกคนและสังคมเติบโตไปด้วยกัน

 “หัวใจของการเป็นโค้ช คือ ช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความงอกงาม มีพลังด้านบวก ที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ ซึ่งตัวของโค้ชเองต้องฝึกตนเองให้เดินทางภายในให้เจริญงอกงามไปด้วย ยิ่งผู้อื่นเติบโตเราก็เติบโต” อาจารย์ชัยวัฒน์เน้นหัวใจของหลักสูตรการอบรม

การเป็นโค้ชเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ในขณะที่โค้ชผู้อื่น ผู้โค้ชก็จะเจริญเติบโตด้วย โค้ชที่ดีคือ ผู้ให้ — ให้ผู้อื่นมั่นใจตัวเอง มีกำลังใจ ไม่หวั่นไหวกับปัญหา ส่งอิทธิพลและจุดประกายด้านบวกให้ผู้อื่น — ซึ่งหมายถึงว่า เราต้องสามารถสร้างพลังเช่นนั้นในตัวเองได้เช่นกัน

Coaching ตอนต่อไป : หนทางสู่การเข้าถึงการเป็นโค้ชในตัวเรา

This entry was posted in กิจกรรมเรียนรู้ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s