เมื่อตัวเราเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน

เมื่อเรามีสติ ใส่ใจสัมพันธ์กับผู้คนตรงหน้า การสนทนาก็ดีขึ้นและส่งผลกับประสิทธิภาพของงาน นี่คือสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งจากบันทึกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณกฤดาญชลี เพ็ญภาค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช

ทีม สปสช. กำลังช่วยกันทำแบบฝึกหัดเรื่องเส้นแห่งกาลเวลาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวขององค์กรและบริบทสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กร

ทีมงาน สปสช. ( 5 คน) มีข้อสรุปว่าจะใช้วิธีการ สนทนาโดยเลือกเป้าหมายการสนทนาให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับงาน โครงการ แผนงาน องค์กรของเรา (เห็น big picture) ซึ่งแต่ละคนจะมีเวทีประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ปี 2560- 2564 ขององค์กรแบบไต่ระดับ พวกเราในทีมจะได้ทำในระดับของสำนักที่แต่ละท่านสังกัดอยู่ โดยเลือกใช้รูปแบบวิธีที่ 1 (สนทนาให้มีแรงปรารถนา) และเลือกใช้วิธีที่ 4 (สนทนานำไปสู่การตั้งคำถามและใคร่ครวญให้ลึกซึ้ง) มาปรับใช้เป็นกระบวนการการทำงานร่วมกัน

อนึ่ง ในช่วงการปฏิบัติงานแต่ละวัน แต่ละเดือน ข้าพเจ้าจะมีวงสนทนาระหว่างทีมงานในสำนักอยู่เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถนำหลักการ วิธีการที่ได้เรียนรู้การสนทนา นำไปปรับใช้ได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังได้นำวิธีการฟัง การครุ่นคิด การนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ( I statement) แลกเปลี่ยนความเห็นและมีข้อเสนอในวงประชุมมากขึ้น และตั้งใจฟังคนอื่นมากขึ้น โดยใช้หลักของการวางตัวเป็นกลางและไม่กล่าวโทษผู้อื่น โดยไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง หรือจะฟังอย่างนิ่ง โดยไม่แสดงความเห็นคิดหรือกล่าวโทษใคร

จากที่ลองฝึกปฏิบัติตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง ทำให้การสนทนาระหว่างทีมงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น บรรยายกาศในวงประชุมทุกเดือน สนุกสนาน ผ่อนคลาย ตั้งใจ ตอบสนองการพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นได้ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน (ข้าพเจ้า) กับผู้บริหาร ยกตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าจะวางทุกสิ่งไว้ก่อน และสนใจฟังทีมงาน สายตาประสานเพื่อให้คู่สนทนารับทราบว่าเรื่องที่นำมาพูดคุยกับข้าพเจ้านั้น เป็นหัวข้อสำคัญและข้าพเจ้าควรให้ความสำคัญกับคู่สนทนาด้วยการสนใจ และตั้งใจฟัง สนองตอบด้วยการพยักหน้าและตั้งคำถามบ้างในบางครั้ง หรือ หากต้องมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ จะพยายามวางตัวเป็นกลางไม่อคติกับบุคคลที่กำลังเสนองาน พิจารณาจากข้อมูลเป็นลำดับแรก เป็นต้น ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการได้นำไปปรับใช้ เห็นว่าวงประชุมให้ความสำคัญระหว่างกันมากขึ้น การพูดแทรกระหว่างการประชุมน้อยลง หากต้องการแสดงความคิดเห็น จะยกมือขึ้นมาก่อนทุกครั้งเพื่อให้ประธานประชุมเห็นและอนุญาตให้บุคคลที่ยกมือได้แสดงความเห็นได้

ข้าพเจ้า พบว่าการนำวิธีการเรียนรู้จากหลักสูตรภาวะผู้นำฯ มาปรับใช้ได้ทุกวัน เริ่มต้นจากการปรับสติให้อยู่กับปัจจุบัน มุ่งผลสำเร็จของงาน แต่ต้องมุ่งความสัมพันธ์กับทีมงานในสำนักด้วย การตั้งใจฟัง มองหน้าคู่สนทนา วิเคราะห์อย่างใคร่ครวญและมีสติอยู่กับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนั้น และนำหัวข้อการสนทนามาปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ ยกเว้นสิ่งที่ได้รับมอบหมายมากเกินกำลังหรือเกินความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการคือนำหัวข้อ หรือโจทย์งานที่ได้รับไปสนทนาหารือกับผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับข้าพเจ้าต่อ พร้อมตั้งคำถามเพื่อการพัฒนางานมากกว่าตั้งปัญหา

หวังในใจลึกๆ ว่า หากทุกคนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แบบมีสติ ใคร่ครวญไตร่ตรอง สาเหตุและผลที่เกิด ต้องดี เชื่อว่าทุกคนในองค์กรพื้นฐานเป็นคนดีทุกคน แต่ในบางครั้งการทำงานอาจเกิดความขัดแย้งกันบ้าง ไม่เข้าใจกันบ้าง

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าอีกข้อหนึ่งว่า มองความแตกต่างในแง่ดีถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะความแตกต่างอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ต้องใช้คำพูดเชิงบวก ความขัดแย้งจะน้อยลง ควรทำข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันไว้ หากเจอปัญหาต้องพูดคุยกันแบบเห็นหน้า เพราะการสื่อสารแบบไม่เห็นหน้าจะทำให้ปัญหาบานปลายกว่าที่เป็นอยู่ กล่าวขอบคุณบ่อยๆ ที่สำคัญคือ ต้องไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย เชื่อว่าทุกคนเป็นคนดี เพราะทุกคนอยากเห็นองค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางร่วมกันไว้

สุดท้ายนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังจากได้เข้าอบรมภาวะผู้นำเรียนรู้หมู่ (Team learning& Mental Model) ข้าพเจ้าหยิบหนังสือมาอ่านมากขึ้น ตั้งเป้าหมายเดือนละ 1 เล่มซึ่งทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้เริ่มจดบันทึกตารางงานเรียงลำดับความสำคัญของงานแต่ละวันสิ่งไหนต้องทำก่อนและหลัง.

Advertisements
This entry was posted in บันทึกการเรียนรู้ และการนำไปใช้ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s