Daily Archives: August 4, 2016

ส่งการบ้าน

ตั้งแต่จบจากการเป็นนักเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ ก็ไม่ได้คิดถึงคำว่า “การบ้าน” อีกเลยในชีวิตนี้ จนกระทั่งเมื่อทำโครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ คำว่า “การบ้าน” ก็หวนกลับมาอีกครั้งด้วยความหมายที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม “การเรียนรู้ในห้องอบรมเป็นเพียง 20-30 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่แท้อยู่ในการงานและการใช้ชีวิตของเรา” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์เน้นย้ำความหมายของการเรียนรู้ หลายครั้ง เราเข้ารับการอบรมต่างๆ รู้สึกดี มีพลัง ได้รับความรู้แล้วก็ผ่านไป หลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆ ที่เก็บเกี่ยวมานั้นไม่ได้นำมาฝึกฝนทดลองหว่านใช้ในชีวิตจริงของเรา เราเป็นนักเสพความรู้ แต่ไม่ได้ประโยชน์จากความรู้นั้นเท่าไร ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการฯ จึงออกแบบระบบติดตามสนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยความตั้งใจว่าจะช่วยรักษาพลังการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้ทุกคน มุ่งมั่นทดลองนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปทดลองปฏิบัติในชีวิตและงาน เราแจกสมุดบันทึกเพื่อให้แต่ละคนบันทึกการเรียนรู้ในงานและชีวิต ความรู้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเอง ทีม งาน ฯลฯ และราว 1 เดือนหลังจากการอบรม “ทีมพี่เลี้ยงการเรียนรู้” จะส่งชุดคำถามเพื่อให้นักเรียนรู้ทุกคนได้ใคร่ครวญและเขียนเล่าสะท้อนเรื่องราวการนำความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตและงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment